Konkurs - gra na spostrzegawczość - regulamin - Instrukcja.pl

Konkurs - gra na spostrzegawczość - regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest portal Instrukcja.pl.

1.1. Konkurs rozgrywany będzie w dniach: 23.12.2008 - 14.02.2008 r.
1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zagrać w grę na spotrzegawczość. Wyniki Zwycięzcą konkursu jest osoba z najlepszym wynikiem. Wyniki są
2.2. Nagrodą w Konkursie są Łamigłówki - zwycięzca losuje jedną z gier.
2.3. Po zakończeniu akcji konkursowej wśród wszystkich graczy wylosowanych zostanie również 10 dodatkowych nagród niespodzianek. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.
2.6 W przypadku, gdy organizator nie będzie się mógł skontaktować w potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do organizatora w wyznaczonym terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
2.7 Dane osobowe laureatów konkursu tj. Imie, Nazwisko, Adres, będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu przekazania nagród konkursowych oraz w celu opublikowania wyników konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie nagrody.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2 Regulaminu.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3.3. Dane uczestników Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przekazania nagród konkursowych. Organizator informuje, iż dane laureatów Konkursu zostaną przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu, czyli doręczenia nagród.
3.5. Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu realizacji nagrody.

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody, doręczone zostaną w ciągu 30 dni od  dnia zakończenia konkursu.
4.2. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem wskazanym , nagroda przepada, a Instrukcja.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jej doręczenia.
4.3. Instrukcja.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowanego przez operatorów sieci cyfrowych telefonii komórkowych, czy innych podmiotów dostarczających zgłoszenia SMS-owe.
4.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani mailowo przez organizatora o wygranej.
4.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.instrukcja.pl
7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
7.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.