Regulamin - Instrukcja.pl

Regulamin korzystania z serwisu instrukcja.pl

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1.Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki korzystania z serwisu instrukcja.pl, którego właścicielem jest Leszek Jochlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vabank, ul. Jagiellońska 4, 41-902 Bytom

2.Serwis instrukcja.pl obejmuje bazę danych zawierającą wszelkiego rodzaju instrukcje, w tym w szczególności dotyczące obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi, do których wykorzystania Vabank posiada niezbędne upoważnienia.

3.Serwis instrukcja.pl służy Użytkownikom do zamieszczania różnego rodzaju instrukcji na warunkach określonych w Regulaminie.

4.Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu instrukcja.pl, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

7.Wszystkie prawa zastrzeżone dla firmy Vabank do użytkowania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich dostępnych danych w serwisie instrukcja.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Wykorzystanie danych z serwisu w celach niekomercyjnych może odbywać sie jedynie na warunkach wskazanych w Regulaminie. Wykorzystanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Vabank.

 

 § 2

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Vabank - firma Vabank w Bytomiu;

2. „usługobiorca" lub „użytkownik" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu instrukcja.pl;

3. „rejestracja" - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Vabank danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;

4. „instrukcja" - dostępna za pośrednictwem serwisu instrukcja.pl instrukcja dotycząca w szczególności, lecz nie wyłącznie, obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi.

 

§ 3

1.Użytkownik, podając dane osobowe na stronach serwisu oświadcza, że:
a)są one zgodne z prawdą,
b)wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności,
c)wyraża zgodę na wysyłanie na podany przez użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od właściciela serwisu instrukcja.pl lub jego kontrahentów.

2.Konto w serwisie jest osobiste, i zabrania się jego odsprzedaży, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta. W przypadku wykrycia próby naruszenia tego zakazu, właściciel serwisu uprawniony jest do naliczenia kary w wysokości 1000 złotych.

ROZDZIAŁ II

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

§ 4

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionych instrukcji na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

3. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej użytkownik musi posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub firmę użytkownika, opis zamawianej instrukcji obsługi wraz z podaniem jej scenariusza, rodzaj wykonywanej przez Vabank formy instrukcji. Zamówienie należy wysłać na adres leszekj973@wp.pl

§ 5

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego

1. Usługi świadczone poprzez serwis internetowy instrukcja.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości bazy danych.

2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

3. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez podanie adresu e-mail oraz danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

4. Dostęp online zostanie zapewniony w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia, a jeżeli usługa jest płatna - w dniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Vabank.

5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Usunięcie danych przez użytkownika spowoduje zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz usługobiorcy przez Vabank. 

§ 6

Udostępnienie serwisu do zamieszczania instrukcji przez Użytkowników

1. Vabank udostępnia serwis i stwarza niezbędne warunki techniczne do zamieszczania przez użytkowników różnego rodzaju instrukcji.

2. Vabank umożliwia zamieszczenie przez użytkowników na stronie instrukcja.pl instrukcji, o ile nie zostały wcześniej ujęte w bazie danych Vabank.

3. Przed zamieszczeniem instrukcji należy zarejestrować się jako użytkownik przez zamieszczenie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

4. Użytkownik musi posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

5.Umieszczenie przez użytkownika instrukcji lub innego materiału stanowi jednocześnie oświadczenie użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia do zamieszczenia materiału w serwisie oraz, że ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie,  jako skutek umieszczenia instrukcji, praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i do nich pokrewnych, praw do znaków towarowych, handlowych, patentów, itp.

§ 7

Płatność

1. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Vabank. W przypadku opóźnienia płatności, Vabank zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych.

2. Na życzenie użytkownika Vabank wystawi fakturę VAT. 

§ 8

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi. Odpowiedzialność

1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu instrukcja.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Vabank nie ponosi odpowiedzialności.

2. Vabank dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Vabank.

3. Vabank zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu instrukcja.pl. Vabank dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

4.W stosunku do instrukcji zamieszczonych przez użytkowników, odpowiedzialność Vabank wobec osób trzecich za naruszenie ich praw jest wyłączona. Jednakże, w przypadku pozyskania informacji o okolicznościach mogących wskazywać na naruszenie praw osób trzecich, Vabank ma prawo niezwłocznie usunąć dane, których to naruszenie dotyczy.

5. Vabank nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji zawartych w instrukcjach zamieszczonych przez użytkowników w serwisie lub w informacjach zamieszczonych na forum dyskusyjnym.

6. Vabank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu i forum dyskusyjnego.

7.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść zamieszczonych przez siebie instrukcji, podanych informacji, jak i treści umieszczanych na forum dyskusyjnym.

8. Vabank zastrzega sobie uprawnienie do podania numeru IP osoby umieszczającej materiał, właściwym organom władzy w przypadku, jeżeli przepisy prawa nakazują podanie takich danych.

9. Vabank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkowników w związku z wykorzystaniem instrukcji obsługi. Wszelkie reklamacje dotyczące instrukcji obsługi winny być kierowane bezpośrednio do producenta maszyny, urządzenia, narzędzia lub innego przedmiotu, którego dotyczy instrukcja.

10.Vabank nie ponosi odpowiedzialności za:
a)awarie techniczne powstałe w wyniku czynników niezależnych od Vabank (siła wyższa). Przez siłą wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Vabank, w szczególności: wojna, pożar, powódź, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi, strajki, gradobicie, przerwy w dostawie prądu,
b)działania Użytkowników niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności,
c)jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, a wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
d)sposób w jaki użytkownik wykorzystuje dane z serwisu instrukcja.pl,
e)skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, w tym także złamanie hasła przez osobę trzecią,
f)przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Vabank,
g)utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Vabank.


11. Wyłączenie odpowiedzialności Vabank obejmuje wszelkie straty i utracone korzyści, w tym uszkodzenia programów komputerowych lub sprzętu oraz utratę danych zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informatycznych.

12. Zabezpieczanie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych oraz innych destrukcyjnych działań spowodowanych korzystaniem z serwisu instrukcja.pl leży wyłącznie po stronie odwiedzającego tę stronę.

§ 9

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi. Odpowiedzialność

 

1.W zasobach serwisu instrukcja.pl zabrania się:
a)umieszczania na serwerze plików, do których użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie,
b)umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
2.W przypadku stwierdzenia przez Vabank zamieszczenia w serwisie treści, o których mowa w ust. 1, zostaną one niezwłocznie usunięte przez Vabank. W przypadku zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 1 lit. a) Vabank wystąpi do użytkownika o udzielenie wyjaśnień, natomiast w przypadku treści, o których mowa w ust. 1 lit. b) konto użytkownika, który zamieścił takie materiały zostanie zlikwidowane.
3.Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
a)niezakładania kont i nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także opisów kont i plików,
b)opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą zawartością,
c)umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
d)działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników,
e)nieutrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego nie są przystosowane,
f)niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych użytkowników, w tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł,
g)niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
h)bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://instrukcja/regulamin/ i zapoznawania się z nimi,
i)nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych,
j)niepobierania plików z serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez uprzedniego odwiedzenia przez użytkownika stron serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji serwisu,
k)nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta,
l)niepodejmowania prób sztucznego wypozycjonowania się na głównej stronie portalu (wśród kont wymienionych jako ostatnio dodane, ostatnio widziane lub najaktywniejsze).

ROZDZIAŁ III

1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Vabank na adres: Jagiellońska 4, 41-902 Bytom.

2. Vabank rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Vabank zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od usługobiorcy - czas udzielania wyjaśnień przez usługobiorcę przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamacje jest kierowana na adres podany przy rejestracji. 

ROZDZIAŁ IV

§ 9

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2008 roku.

2. Vabank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkowników.